We kijken ernaar uit je te zien.

Boek direct en bes­paar mins­tens 5 € per per­so­on en nacht!

Actief  zijn zoals wan­de­len, fietsen of well­ness in het ther­maal­bad?  Heeft u zin in wijn en lek­ker eten bij een wijn­proeve­r­ij en klein­kunst of heer­li­jke menu’s?  Een time-out door sight­see­ing of een boot­tocht op de Moezel of een vol pro­gram­ma voor een gro­ep mensen? Om alle­en met het gezin weg te zijn of een vakan­tie met alles er op en er aan. Geen pro­bleem. U kunt door het aan­bod van ver­schil­len­de arran­ge­men­ten kie­zen wat van uw gading is….Veel ple­zier!

Heerlijk genieten.

Dat bete­kent in Bömers: heer­li­jke rust in moo­ie kamers in land­huiss­ti­jl, genie­ten van voor­tref­fe­li­jke menu’s en fan­tas­ti­sche wij­nen, een zon­nig ont­bijt op het gro­te ter­ras, opbloei­en in de medi­te­ra­ne tuin en vele mogeli­jk­he­den om de Moezel te leren ken­nen….. tij­dens onver­ge­te­li­jke dagen in Alf, een klein wijn­dorp in hart­je Moezel, dicht­bij Zell, tus­sen Cochem en Bern­kas­tel-Kues. Dat belo­ven wij u.De Fami­lie Gleiss­ner.

Bömers is hartverwarmend.

Klein en fijn- zo zijn de hotel­ka­mers van Bömers inge­richt. Met veel licht, natu­ur­li­jke hout­so­or­ten, war­me kleu­ren en moo­ie bad­ka­mers zijn zij een heer­li­jke plek om je te kun­nen terugtrek­ken. En voor wie iets gro­ters zoekt, zijn er onze appar­te­men­ten.

Bömers maakt gelukkig.

Mues­li, vers fruit, brood­jes, brood, jam, eit­je…… mmmmmmm, daar­voor staat men graag op. De mees­te pro­duk­ten komen uit de regio en van plaats­e­li­jke pro­du­cen­ten. Niet alle­en voor het ont­bijt­buf­fet maar ook voor de menu’s in het restau­rant gebruikt de kok regio­na­le pro­duk­ten. Want het goede gro­eit aan de Moezel bij wijs van spre­ken voor de deur. En de menu’s? Van schnit­zel met aard­ap­pel­sa­la­de tot een zon­dags­me­nu, een keer regio­naal, licht en gezond of vege­ta­risch of met een medi­ter­a­an tint­je. En altijd sei­zo­en­saf­hank­e­li­jk.

Bömers de moeite waard.

Bij Bömers is het exclu­si­ve altijd ook inclu­sief. Daar­door wor­dt iede­re over­nach­t­ing een ver­wen­nerij. Van­af het begin. Voor­beel­den?  Alstublieft!  Dit zijn de pluspun­ten die u kunt ver­wach­ten als u een arran­ge­ment bij ons heeft geboekt:  Wel­komst­dran­k­je om elka­ar te leren ken­nen  tot 11 uur het lang­sla­pers moezel ont­bijt­buf­fet met sec­co, mues­li-hoek­je, roerei, sap­bar met ver­se sinaas­s­ap­pel­sap en fruit Bömers ver­wen­me­nu met vier gan­gen plus sala­de­buf­fet, hoof­dge­recht en des­serts naar keu­ze bij mooi weer ont­bijt en avon­de­ten bui­ten op het ter­ras ‘s maan­dags ontvangst­cock­tail samen met de fami­lie Gleiss­ner en aans­lui­tend een regio­naal ver­wen­me­nu met vijf gan­gen vrij­dags een regio­naal ver­wen­me­nu met voor­ge­recht­jes buf­fet regel­ma­tig zijn er wan­de­lin­gen met onze bos­wach­ter Bömers vakan­tie nieuws­brief kran­ten en tijdschrif­ten dage­li­jks tips voor uit­jes whirl­pool wijn- en bier­stu­be zach­te bad­jas op ver­zoek rus­tig deel in de hotel­tu­in met hang­mat en ligs­toe­len ter­ras om te zon­nen met ligs­toe­len en zon­nen­scher­men kin­der­speel­ka­mer met filmhoek­je gra­tis inter­net iPad te leen lift in het hotel afhaal­ser­vice van sta­ti­on Bull­ay en van inter­na­tio­na­le lucht­ha­ven Hahn  gra­tis par­keer­plaatsen  nieu­we fietsen met 7 vers­nel­lin­gen te huur   50% kor­ting in het ther­maal­bad in Bad Ber­trich (drie uur met of zon­der sau­na)

Alleen bij Bömers

Bij het goede onderdak hoort ook het vei­lig kun­nen par­ke­ren van de auto. Bömers beschikt over eigen par­keer­plaatsen. Deze zijn dicht­bij het hotel te vin­den en zijn voor onze gas­ten gra­tis. Het­zelf­de geldt voor fietsen met of zon­der motor: bij het hotel is ook een fiet­sen­stal­ling en een plek voor moto­ren. Pak de zwem­broek maar in! Bij Bömers kunt u een 50% kor­ting kri­jgen voor het ther­maal­bad in het nab­u­ri­ge dorp Bad Ber­trich. In het ther­maal­bad kunt u gedu­ren­de drie uur genie­ten van Duit­s­lands eini­ge glau­berzout­bad met een uniek water- en sau­na­land­schap. Als u met de trein naar Alf reist, kun­nen wij u van het sta­ti­on Bull­ay afha­len als u dat wenst. U kunt ook van­af Bull­ay met de pont de Moezel over­s­te­ken ter­wi­jl wij uw baga­ge naar het hotel bren­gen. En voor allen die graag actief zijn, is er een fiets te huur, bij Bömers kunt u op de fiets sprin­gen en er op uit­ga­an.

Maak het u gemak­ke­li­jk: de lift in het hoof­dge­bouw brengt u zo naar de bovens­te ver­die­ping.

Bömers is een belevenis.

Ver­ve­len is niet aan de orde, elke dag bij ons is anders. Daar­voor zorgt de prach­ti­ge lig­ging van Bömers in een uniek rivie­ren land­schap met vele wijn­ber­gen, idyl­li­sche dorpjes en stad­jes, schil­der­ach­ti­ge burch­ten en heer­li­jke bos­sen. Op ont­dek­king? Alles direct als u het hotel uit­gaat. In maar 5 minu­ten bent u bij de Moezel en de aan­leg­plaats voor boten. Daar­n­aast het begin van een pad de berg op en ook gaat daar een fiet­s­pad langs. Bij Bömers kunt u een fiets lenen.