We horen graag van je.

Boek direct en bes­paar mini­maal 5 € per per­so­on en nacht!

Aankomst en vertrek

Op de dag van aan­komst staat uw kamer van­af 15.00 uur voor u kla­ar — u bent van har­te wel­kom om eer­der aan te komen en uw baga­ge bij ons ach­ter te laten. Mocht u na 22.00 uur arri­ve­ren, laat het ons dan weten. Op de dag van vertrek vra­gen wij u om uw kamer voor 11:00 uur te ver­la­ten. U kunt op deze dag uw baga­ge bij ons ach­ter­la­ten.

diner, lunch en tussendoor

We kij­ken ernaar uit u te ver­wel­ko­men in het restau­rant van 12.00 tot 21.00 uur (ges­lo­ten op dins­dag). In het klei­ne menu met regio­na­le spe­cia­li­tei­ten vin­dt u zeker wat u zoekt. Voor gas­ten die een arran­ge­ment of half­pen­si­on heb­ben geboekt, ser­ve­ren wij een 3‑gangen ver­wen­me­nu plus een sala­de­buf­fet. Bij mooi weer kunt u ook op het ter­ras van uw maal­tij­den genie­ten. Reser­ve­er tij­dig uw tafel.

Garantie voor het beste tarief

Boek direct en pro­fi­teer van de vol­gen­de voor­de­len:

   
 • Altijd het goe­d­ko­ops­te tarief — we garan­de­ren de goe­d­ko­ops­te prijs
 •  

 • Het meest fle­xi­be­le annu­le­rings­be­leid
 •  

 • Geen ver­bor­gen kos­ten
 •  

 • Voor­keurs­be­han­de­ling voor kame­ra­an­vra­gen

Als u een goe­dko­per aan­bod voor uw ver­bli­jf in het Bömers Mosel­land­ho­tel op een ander rei­s­por­taal heeft gevon­den, aar­zel dan niet om con­ta­ct met ons op te nemen. We garan­de­ren u altijd de bes­te prijs.

honden

Wij rekenen € 9,50 per dag zon­der voer voor uw hond. Wij reser­ve­ren graag een tafel voor u in de prach­ti­ge salon.

kinderen

Kin­de­ren zijn wel­kom en ver­blij­ven gra­tis van­af twee nach­ten in de kamer van hun ouders tot en met 12 jaar.

Rookvrije kamers

Al onze kamers zijn rook­vrij. Onze bal­kon­ka­mers zijn beschik­baar voor rokers, houd hier reken­ing mee bij het boe­ken. Er is een ver­warm­de roo­kruim­te op ons ter­ras.

Parkeren

Goed leven bete­kent bij­vo­or­beeld ook dat het voer­tu­ig vei­lig gepar­ke­erd staat. De Bömers heeft zijn eigen, dis­cre­te par­keer­plaatsen. Ze bevin­den zich direct bij het hotel en zijn uitera­ard gra­tis voor onze gas­ten! Het­zelf­de geldt voor tweewie­lers, met of zon­der motor: bij de Bömers hoort ook een bevei­lig­de fiets- of motor­ga­ra­ge.

reisannuleringsverzekering

De ELVIA-reis­ver­ze­ke­ring biedt u de mogeli­jk­heid om een ​​zeer aantrek­ke­li­j­ke ver­ze­ke­ring af te slui­ten.

ontvangsttijden

De recep­tie is dage­li­jks geopend van 8.00 uur tot 23.00 uur.

Annuleringsbeleid voor groepen

Kame­ran­nu­le­rin­gen zijn tot 6 weken voor aan­komst koste­loos. Bij annu­le­rin­gen op kor­te ter­mi­jn behou­den wij ons het recht voor annu­le­rings­kos­ten in reken­ing te bren­gen in overeen­stem­ming met de alge­me­ne DEHO­GA-voor­schrif­ten:

   
 • Tot 4 weken voor aan­komst: 10% van de ver­bli­jfs­kos­ten
 •  

 • Tot 2 weken voor aan­komst: 30% van de ver­bli­jfs­kos­ten
 •  

 • Tot 13 dagen voor aan­komst: 80% van de ver­bli­jfs­kos­ten
 •  

 • Een annu­le­ring of ver­min­de­ring moet schrift­eli­jk wor­den geda­an.