We horen graag van je.

Boek direct en bes­paar mini­maal 5 € per per­so­on en nacht!

Je carrière bij Hotel Bömers

Het Ring­ho­tel Bömer´s Mosel­land­ho­tel is als vakan­tie­ho­tel aan de Moe­zel bekroond met het kwa­li­teit­s­of­fen­sief Rijn­land-Palts Q2 en staat als gecer­ti­fice­er­de gastheer in de regio Mosel­land voor inno­va­tie­ve aan­bie­din­gen, war­me ser­vice en pro­fes­sio­ne­le ster­ren­ho­tels. Met ent­housi­asme en pas­sie zoek je jouw uit­da­ging in het team. Je houdt van je werk en wil de gas­ten over­tui­gen met je pas­sie en crea­ti­vit­eit.

Ze stra­len een goed humeur uit en voe­len zich snel thuis in uw hotel in Mosel­land. Je ver­volgt je oplei­ding met trai­nin­gen die we vol­gen en geeft je ken­nis en kun­de door aan onze trai­nees. En als u deze voor­de­len met “ja” kunt beant­wo­or­den, dan zit u goed in ons team. Onze mis­si­on state­ment, die we als team heb­ben gema­akt en waarop we voort­du­rend ver­fi­j­nen, of ons jaar­li­jk­se team­feest, met inter­es­san­te excur­sies, grap­pig en leer­zaam, zul­len je hel­pen bij een nieu­we start of afwis­se­lend.

We zijn op zoek naar uitzonderlijke medewerkers

Met team­geest en inzet neem je de rol van gastheer op je. Je bent een rol­mo­del en erva­ren spe­cia­list in jouw vak­ge­bied. Zo creëer je met je collega’s een goe­de en pro­duc­tie­ve werks­feer.

(geen faci­li­teit en alle werk­tijd­mo­del­len mogeli­jk)

Een goede opleiding is goud waard.

Wij bie­den je: Talen­tont­wikke­ling, een jong team, een jaar­li­jk­se func­tie, een moder­ne werk­plek, alle werk­tijd­mo­del­len, een 5‑daagse week, pre­sta­tie­ge­bonden beloning en goe­de oplei­dings­mo­geli­jk­he­den. Wij hel­pen nieu­we mede­wer­kers graag met het plaatsen van sfeer­vol­le, betaal­ba­re appar­te­men­ten. Er is ook de mogeli­jk­heid om accom­mo­da­tie te kri­j­gen in ons hotel­per­so­neels­huis. We moe­ten per­so­on­lijk over al het ande­re pra­ten.